ปูนหิน

(Rock Plaster)

ปูนกาว

(Bouding Plaster)

ปูนพลาสเตอร์ 

 ตรา ASP สีน้ำเงิน

ปูนพลาสเตอร์

ตรามือสีแดง

ปูนพลาสเตอร์

ตรามือสีน้ำเงิน

YOWS

สีน้ำเงิน

YOWS

สีแดง

ปูนฉาบ

Stopping Compound